• 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1

ความเป็นมาของการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน เป็นข้อตกลงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนระหว่างการประชุมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก (ILO/APSDEP) ได้จัดประชุมประเทศสมาชิกระหว่างวันที่ 7 - 17 กันยายน 2536 ณ เมืองชิบา ประเทศญี่ปุ่น และตกลงที่จะจัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานระหว่าง กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนขึ้น โดยถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของประเทศสมาชิกประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (The Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) และได้กำหนดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ ขึ้นทุก 2 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและกำลังแรงงานในภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเหล่านั้นได้เข้าสู่การเป็นช่างฝีมือในตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการของประเทศในอนาคต จัดการแข่งขันมาแล้ว 11 ครั้ง กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ

วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน

1. เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและค่านิยมที่ดีของการทำงานในกลุ่มเยาวชนและแรงงานฝีมือ

2. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันทั้งในการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีพ

3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรนายจ้างและลูกจ้าง อีกทั้งสถานศึกษาด้านวิชาชีพต่างๆ 

4. เพื่อเป็นเวทีที่สร้างการยอมรับในความเป็นเลิศด้านฝีมือ อีกทั้งช่วยพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่ให้มีฝีมืออยู่ในระดับสูง

 

รูปแบบของการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน

ประเทศสมาชิกได้กำหนดข้อตกลงเบื้องต้นของการแข่งขัน ดังนี้

1. จัดการแข่งขันทุก 2 ปี โดยประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยการลงมติเลือกประเทศที่จะรับเป็นเจ้าภาพ

2. แบบแข่งขัน (Test Projects) ที่ใช้ในการแข่งขัน ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงร่วมกันใช้แบบแข่งขันครั้งล่าสุดขององค์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ หรือ WorldSkills การยึดแบบทดสอบของ WorldSkills เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ฝึกฝนฝีมือให้ก้าวทันกระแสโลกอยู่เสมอ

3. ผู้แข่งขันต้องมีอายุไม่เกิน 22 ปี แต่ละประเทศส่งเข้าแข่งขันไม่เกินสาขาละ 2 คน หรือ 2 ทีม โดยกำหนดระยะเวลาแข่งขัน 3 วัน 

 

นับจนถึงปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนมาแล้ว 11 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่

ประเทศเจ้าภาพ

เดือน-ปี ที่จัดแข่ง

สาขาที่จัดแข่ง

1

ประเทศมาเลเซีย

สิงหาคม 2538

6

2

ประเทศฟิลิปปินส์

ธันวาคม 2539

10

3

ประเทศไทย

มีนาคม 2544

12

4

ประเทศอินโดนีเซีย

ตุลาคม 2545

12

5

สาธารณรัฐเวียดนาม

กันยายน 2547

14

6

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

กันยายน 2549

12

7

ประเทศมาเลเซีย

พฤศจิกายน 2551

19

8

ประเทศไทย

พฤศจิกายน 2553

21

9

ประเทศอินโดนีเซีย

พฤศจิกายน 2555

22

10

สาธารณรัฐเวียดนาม

ตุลาคม 2557

25

11

ประเทศมาเลเซีย

เมษายน 2559

25