• 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1

One School One Country

 

               กิจกรรม "หนึ่งประเทศ หนึ่งโรงเรียน" เป็นกิจกรรมหนึ่งในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเจ้าภาพและประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยให้กับคณะผู้แข่งขันและเจ้าหน้าที่ตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ โรงเรียนหนึ่งแห่งจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ต้อนรับและให้ประเทศสมาชิกอาเซียนหนึ่งประเทศ ในกิจกรรมนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 10 แห่ง โดยมีเนื้อหากิจกรรมดังนี้
1. การต้อนรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ฯ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
    - การแสดงวัฒนธรรมของประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน
    - การคุยแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (การละเล่น เครื่องแต่งกาย ที่อยู่อาศัย อาหาร)
2. การเข้าร่วมเชียร์ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียน ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561

 

รายชื่อโรงเรียนเจ้าภาพในกิจกรรมหนึ่งประเทศ หนึ่งโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน ประเทศต้อนรับ เว็บไซต์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี

บรูไน http://www.kanarat.ac.th/

โรงเรียนปทุมวิไล

กัมพูชา http://www.pw.ac.th/

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

อินโดนีเซีย http://www.skn.ac.th/

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

ลาว http://www.kma.ac.th/
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มาเลเซีย http://www.hwn.ac.th/

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

เมียนมา http://www.benjamarachanusorn.com/

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

ฟิลิปปินส์ https://www.tsn.ac.th/

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

สิงคโปร์ http://www.satrinon.ac.th/

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ไทย http://www.sb.ac.th/

โรงเรียนปากเกร็ด

เวียดนาม http://www.pk.ac.th/