• 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1

การประชุมทางวิชาการ ASEAN TVET CONFERENCE 2018
ASEAN Skills, Crafting the Future

 

1 กันยายน 2561
ห้องจูปิเตอร์ บอลรูม 4-6
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


กำหนดการประชุม (PDF)

 

การแข่งขันความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน เป็นเวทีแข่งขันด้านทักษะอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยเยาวชนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน จะแข่งขันกันทำงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะในอาชีพต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนสร้างการติดต่อและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพ (TVET) ระหว่างผู้นำด้านอุตสาหกรรม ผู้แทนรัฐบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและฝึกอบรม ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งประสบการณ์และผลการแข่งขันจะช่วยสะท้อนให้ผู้แข่งขัน โรงเรียน และภาคธุรกิจ เห็นถึงผลลัพธ์ของระบบการศึกษาและฝึกอบรมในประเทศของตน นอกจากนี้ การแข่งขันยังสร้างโอกาสอันดีในการสัมผัสอาชีพที่ต้องใช้ทักษะฝีมือด้านต่างๆ และจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่สายอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและฝีมือให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมชมงาน                

การประชุมทางวิชาการ ASEAN TVET CONFERENCE

เพื่อเป็นการต่อยอดการแข่งขัน กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบตรงกันที่จะให้มีการจัดการประชุมทางวิชาการ ASEAN TVET CONFERENCE คู่ขนานไปในระหว่างที่มีการแข่งขัน โดยจัดการประชุมทางวิชาการ ASEAN TVET CONFERENCE เป็นครั้งแรก ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ในปี 2016 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย การประชุมทางวิชาการนี้จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ (TVET) และการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

ในปีนี้ ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ ASEAN TVET CONFERENCE 2018 ในวันที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานระหว่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นดังนี้

 • แนวโน้มและโอกาสของกำลังแรงงานอาเซียนในโลกของการทำงานในอนาคต 
 • การคาดการงานในอนาคต - การวางแผนรองรับอุปสงค์ด้านทักษะฝีมือ 
 • การแข่งขันฝีมือแรงงาน - ประสบการณ์และการเชื่อมโยงกับการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ (TVET)
 • การพัฒนาเยาวชนผู้มีทักษะเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองโลกการทำงานในอนาคต - ความท้าทายในการให้บริการการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ (TVET)

วัตถุประสงค์ในการประชุมทางวิชาการ

 • เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน กับสมาชิกขององค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (WorldSkills International) เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการแข่งขันฝีมือแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 • เพื่ออภิปรายกลไกในการปรับปรุงการให้บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ (TVET) ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 • เพื่อระบุทักษะอาชีพที่มีแนวโน้มที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคต และควรได้รับการบรรจุในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งต่อไป

 

ผลลัพท์หลักจากการประชุมทางวิชาการ

      ทราบถึงวิธีการรรับปรุงหลักสูตรการศึกษาหรือการฝึกอบรมให้ตอบสนองต่องานในอนาคต