• 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • หน้าแรก

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เชี่ยวชาญ ล่าม

กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เชี่ยวชาญ ล่าม หัวหน้าทีมผู้แข่งขัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  


กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เชี่ยวชาญ ล่าม หัวหน้าทีมผู้แข่งขัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎการแข่งขัน หลักเกณฑ์การให้คะแนน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยเนื้อหาของการสัมมนาประกอบด้วย 
- ความเป็นมาของการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน
- สถิติการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน
- ความเชื่อมโยงระหว่างการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนและการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ 
- กฎการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน
- บทบาทของผู้เชี่ยวชาญ ล่าม และหัวหน้าทีมผู้แข่งขัน
- กรณีศึกษา ปัญหาและข้อขัดแย้ง
- การรู้จักตัวเอง กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ
- วิธีการตรวจให้คะแนนแบบ Measurement และ Judgement
- ระบบประมวลผลการแข่งขัน  (Competition Information System:CIS)
เป็นต้น


สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.flickr.com/photos/PreparatoryWorkshop

Back