• 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • หน้าแรก

การประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ 1 ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

การประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ 1 ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2560  ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เตรียมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนปี 2561 ไทยเป็นเจ้าภาพ  


              พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ดำเนินโครงการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ 1 ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (The 1st Organizing Committee Meeting of the 12th ASEAN Skills Competition) ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยเชิญผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ แต่ละประเทศในตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทน (Head of Delegation) ผู้แทนเทคนิค (Technical Delegation) ผู้ช่วยผู้แทนเทคนิค (Technical Delegation Assistant) ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้สนับสนุน ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน ร่วมประชุมกำหนดนโยบายการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎการแข่งขัน รายงานความคืบหน้าในการเตรียมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 กำหนดสาขาทางการและสาขาสาธิตที่ทำการแข่งขัน คัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการตัดสิน หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ และรองหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา รวมถึงยืนยันประเทศเจ้าภาพที่จัดงานแข่งขันครั้งต่อไป คาดการณ์ว่าจะมีการแข่งขันในสาขาทางการจำนวน 24 สาขา เช่น สาขาเมคคาทรอนิกส์ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และสาขาสาธิต จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง สาขาสีรถยนต์ รวม ทั้งหมด 26 สาขา กำหนด 6 กลุ่มงาน คือกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มการผลิต กลุ่มโลจิสติกส์ และกลุ่มบริการ โดยยึดตามแนวทางสาขาที่มีการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ณ ประเทศมาเลเซีย และการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จะมีการประชุมระดับผู้แทนด้านเทคนิคเพื่อหารือร่วมกันในการปรับปรุง แก้ไข กติกาการแข่งขัน การให้คะแนน เป็นต้น เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันต่อไป


               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน เป็นข้อตกลงของกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่มีการกำหนดให้ประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทุกๆ 2 ปี โดยบรรจุให้เป็นหนึ่งของแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้พิมพ์เขียวประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและกำลังแรงงานในภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากล การประชุมเตรียมจัดการแข่งขันครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จึงเชิญชวนให้ติดตามข่าวสารร่วมเชียร์เยาวชนไทย และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมาไทยมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพมาแล้วสองครั้ง คือ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2544 และครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2553

 

SEE MORE PHOTOS at https://www.flickr.com/photos/OCM_1

Back