• 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • หน้าแรก

การประชุมคณะกรรมการเทคนิค ครั้งที่ 1 ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

การประชุมคณะกรรมการเทคนิค ครั้งที่ 1 ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
การประชุมของคณะกรรมการเทคนิค ครั้งที่ 1 ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 มีคณะกรรมการเทคนิคทั้ง 10 ประเทศ เข้าร่วมประมาณ 340 ท่าน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1. เพื่อพัฒนาแบบแข่งขัน (Test Project) เกณฑ์การให้คะแนน (Marking Scheme) ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Description) ผังพื้นที่แข่งขัน (Workshop Layout) และรายการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure List) ของแต่ละสาขาที่จัดแข่งขัน


2. เพื่อรายงานความคืบหน้าในการเตรียมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน
ครั้งที่ 12 อาทิเช่น กำหนดการแข่งขัน กิจกรรมคู่ขนาน สถานที่จัดการแข่งขัน การลงทะเบียน การขนส่งลังเครื่องมือ ที่พัก เว็บไซต์ เป็นต้น


3. เพื่อยืนยันจำนวนผู้แข่งขัน และการทำหน้าที่ประธานกรรมการตัดสิน หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ และรองหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา


4. เพื่อยืนยันประเทศเจ้าภาพจัดงานแข่งขันครั้งต่อไป

Back